Privacyverklaring en AVG

PRIVACYVERKLARING

MYNA b.v. respecteert de privacy van de een ieder van wie zij in het kader van haar dienstverlening, persoonsgegevens verwerkt. MYNA b.v. streeft daarbij transparantie na en heeft in dat verband beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en de bijbehorende gegevensbescherming. Het beleid is conform de verplichtingen en beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgesteld. Deze privacyverklaring is een samenvatting van bedoeld beleid.

Contactgegevens

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens die MYNA b.v. doet is zij ingevolge de AVG verwerkingsverantwoordelijke en in voorkomende gevallen, wanneer die verwerkingen van persoonsgegevens in opdracht en als hoofdonderdeel van een dienstverleningsovereenkomst worden uitgevoerd, verwerker.

MYNA b.v. is statutair gevestigd aan de Herenweg 21c, 2105 MB in Heemstede en is bereikbaar via info@myna.work t.a.v. de heer J.A.H. Krill. MYNA b.v. is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 34249229.

Persoonsgegevens

MYNA verwerkt de navolgende persoonsgegevens:

  • van de bezoekers van de website van MYNA worden verwerkt: IP adres, naam, e-mailadres, telefoonnummer, naam organisatie;
  • van klantorganisaties van MYNA b.v. worden verwerkt: naam contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres.

Cookies

MYNA b.v. maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies. Deze dienen ter verbetering van de website. MYNA b.v. maakt geen gebruik van tracing cookies. Voor het cookiebeleid wordt hier verwezen naar de website.

Verwerkingsdoeleinden

MYNA b.v. verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • het uitvoeren van commerciële activiteiten zoals acquisitie, relatiebeheer, marketing en offreren;
  • het uitvoeren van dienstverlening met betrekking tot de applicatie MYNA.SWARM zoals contractueel overeengekomen;
  • de interne bedrijfsvoering zoals die voortkomt uit de hiervoor bedoelde commerciële activiteiten en dienstverlening zoals facturatie en het technisch, functioneel en applicatie beheer van de genoemde applicatie.

MYNA b.v. voert een register van verwerkingsactiviteiten zoals dat als verplichting voortvloeit uit de AVG.

Verwerkingsgrondslagen

Het verwerken van persoonsgegevens door MYNA b.v. ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden vindt hoofdzakelijk plaats op basis van de wettelijke grondslag ‘uitvoeren van een overeenkomst’. Het uitvoeren van commerciële activiteiten zal in hoofdzaak plaats vinden op basis van de wettelijke grondslag ‘toestemming’.

Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die MYNA b.v. in haar bezit heeft worden niet langer verwerkt en bewaard dan noodzakelijk. De termijnen die hierbij in acht worden genomen zijn in hoofdzaak ingegeven door de duur van de dienstverleningsovereenkomsten die MYNA b.v. heeft afgesloten en/of wettelijke termijnen die in acht genomen moeten worden vanuit specifieke wetgeving zoals de belastingwetgeving.

Gezien het ‘karakter’ van de categorieën van persoonsgegevens die MYNA b.v. verwerkt zijn op basis van de combinatie risicoafweging en de mate van gevoeligheid van de persoonsgegevens, informatiebeveiligingsmaatregelen getroffen om de ongeoorloofde toegang tot en verwerking van de persoonsgegevens die MYNA b.v. in haar bezit heeft, tegen te gaan.

De persoonsgegevens die MYNA b.v. in haar bezit heeft worden niet met derden gedeeld tenzij nadrukkelijk onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst zoals door MYNA b.v. met de klantorganisatie is gesloten en/of voortkomend uit een wettelijke verplichting die op MYNA b.v. rust en/of daartoe door degene van wie het de persoonsgegevens betreft nadrukkelijk toestemming is gegeven.

De persoonsgegevens die MYNA b.v. in haar bezit heeft worden niet verwerkt in zogenaamde derden landen: landen buiten de EU.

Daar waar MYNA b.v. in opdracht van een klantorganisatie persoonsgegevens verwerkt, dat de hoofddoelstelling van de dienstverleningsovereenkomst is en MYNA b.v. daardoor als verwerker moet worden aangemerkt, is tussen de klantorganisatie en MYNA b.v. een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarin is onder meer geregeld welke afspraken gelden wanneer informatiebeveiligingsissues en datalekken worden geconstateerd.

Rechten van degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt

Ingevolge de AVG (artikelen 12 tot en met 22) heeft degene van wie MYNA b.v. persoonsgegevens verwerkt en waar zij dat in de rol van verwerkingsverantwoordelijk doet, verschillende rechten zoals het recht op inzage en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (portabiliteit).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen over de verwerkingen die MYNA b.v. doet of een klacht in te dienen. Wanneer sprake is van een vraag, klacht of uitoefening van een recht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan dat via: info@myna.work. Overigens kan een klacht ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens

MYNA b.v. moet vast kunnen stellen dat een verzoeker, de rechthebbende is. Om die reden wordt na ontvangst van het verzoek met de indiener contact gezocht, onder meer om identificatie en verificatie mogelijk te maken.

In principe wordt het verzoek binnen een maand afgehandeld tenzij bijvoorbeeld de complexiteit van het verzoek meer afhandelingstijd vraagt. In dat geval wordt gemotiveerd aangegeven dat binnen maximaal drie maanden het verzoek wordt afgehandeld.

Versie 2.0 Oktober 2020